Τετάρτη, Ιουλίου 28

Αλλαγή σκυτάλης για το ChiosGoals

<span class=


Γυρίζει σελίδα το ChiosGoals πλέον μετά την αποχώρηση από το νησί μας, για επαγγελματικούς λόγους του ''ιδρυτή'' και διαχειριστή του μπλογκ....


Πλέον γίνεται προσπάθεια και επαφές, το μπλογκ να συνεχίσει να ενημερώνεται από ''συνεργάτη'' του αποχωρήσαντα straiker...

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ''γραμμή'' και το είδος του περιεχομένου που θα βρίσκετε εδώ, στην περίπτωση συνέχισης της παρουσίας και ύπαρξης του, θα υπάρξουν αυτό το Σ/Κ.

Να περνάτε καλά...


Τρίτη, Ιουλίου 20

Προκήρυξη Δ' Εθνικής...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη :

α) Το Καταστατικό της,
β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
όπως ισχύει,
γ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
δ) Τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.,
ε) Την από 15-7-2010/ Νο 24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας το οποίο θα διεξαχθεί σε δέκα (10) Ομίλους για την ποδοσφαιρική περίοδο 2010-2011.


ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και
ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ,
β) Των Κανονισμών Αγώνων ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
γ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
δ) Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα,
ε) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ,
ζ) Των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠΟ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν
ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.


ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο. ως Διοργανώτριας και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.


ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για τις 19-9-2010 ημέρα Κυριακή.


ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει μία Ομάδα στο Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την 9-8-2010 ημέρα Δευτέρα στην ΕΠΟ, Δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της Ε.Π.Ο. και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500) (Τραπεζική Επιταγή ή ταχυδρομική Επιταγή, ή κατάθεση στο ταμείο της Ε.Π.Ο.).
Με την παραπάνω Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Ο. ,τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της Προκήρυξης, της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Τα Σωματεία Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, τον αριθμό ΦΑΞ του Σωματείου ή εκπροσώπου του Σωματείου πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ ή τηλεφώνου να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο. εγγράφως, προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα.
Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο παραπάνω αριθμός ΦΑΞ δεν θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα με την Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν, άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Όλοι οι αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά η μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Δ΄ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Σωματείου εφόσον πληρεί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Ομίλου.
Β) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Όλα τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με Προπονητή διπλωματούχο, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο.
Η σύμβαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ των κανονισμών κυρώσεις.
Γ) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφό μας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Δ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν για ειδικές περιπτώσεις αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστική ημέρας.
Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίζει όπου κρίνει απαραίτητο και Υπερπαρατηρητή αγώνα οι δαπάνες του οποίου θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
Καθήκοντα Παρατηρητή και Υπερπαρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ΄ Εθνικής εφόσον ορισθεί αρμοδίως.
ΣΤ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε αγώνες της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Κατ εξαίρεση Σωματεία που υποβιβάσθηκαν από την Γ΄ στην Δ΄ Εθνική Κατηγορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους και να χρησιμοποιούν για ένα (1) έτος στους αγώνες τους, μέχρι δύο (2) κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, των οποίων τα υφιστάμενα κατά τον υποβιβασμό συμβόλαια εξακολουθούν να έχουν συμβατική διάρκεια και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι συναινεί προς τούτο και ο ποδοσφαιριστής αποδεχόμενος εγγράφως την αλλαγή ιδιότητας του (επαγγελματία σε ερασιτέχνη).
Όμοια κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται σε Σωματεία που ανέρχονται στην Δ΄ Εθνική να διατηρούν στην δύναμή τους, με δικαίωμα να αγωνίζονται μέχρι δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εφ΄ όσον ανήκαν στην δύναμη του εν λόγω Σωματείου την τελευταία τριετία.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (21) ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ΄ όλη την διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9α, β, γ και δ του Κ.Α.Π.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας τον ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γενέσεως τους.
Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες από 1-1-1990 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.
Επειδή στην προηγούμενη/ες προκήρυξη/εις αναφέρονταν ημερομηνία γέννησης μη σωστή, για την φετινή αγωνιστική περίοδο θα έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται και οι γεννηθέντες από 01/01/1989 και εντεύθεν. Ρητά όμως καθορίζεται ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνον οι γεννηθέντες από 01/01/1991 και εντεύθεν.
Επίσης τα Σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως δύο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας πάνω των τριάντα τριών (33) ετών, για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1977.
Ζ) Όλα τα Σωματεία της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να συμμετάσχουν με τουλάχιστον μία (1) Ομάδα στα Πρωταθλήματα υποδομής των τοπικών Ε.Π.Σ. από τις οποίες προέρχονται, με την υποχρέωση του Σωματείου να υποβάλλει υπεύθυνο δήλωση, ότι θα συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα από τα Πρωταθλήματα της τοπικής Ε.Π.Σ. εφόσον διοργανώνει τέτοια Πρωταθλήματα.
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή στα τοπικά Πρωταθλήματα εφ’ όσον έχουν αρχίσει, απαγορεύεται η συμμετοχή του (με όλες τις προβλεπόμενες εκ του Κ.Α.Π. κυρώσεις) στους αγώνες του Πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής έως την συμμόρφωσή του, με την παραπάνω υποχρέωσή του.
Η) Ενστάσεις: επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.
Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδαφ. γ, δ, ε, ζ και η που αποστέλλονται στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή η με courier μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία και δεν υπολογίζεται, διαβιβάζονται και προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη Διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π. προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα: α) για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 350 ευρώ
β) για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 550 ευρώ.
Θ) Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ έχοντας την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα του παρόντος Πρωταθλήματος ανήκουν στην Ομάδα που είναι γηπεδούχος.
Ειδικότερα η Ε.Π.Ο. για την απλοποίηση των διαδικασιών ορίζει το παράβολο συμμετοχής κάθε Σωματείου Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ (500), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό της Ε.Π.Ο. (1.5%) απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα Σωματεία από την υποχρέωση καταβολής του παραπάνω ποσοστού στην Ε.Π.Ο.
ΙΑ) ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ: Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε Ομίλου θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
Στην Ομάδα ή στις Ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π. με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2010 – 2011 θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
ΙΒ) ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1.- Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά την βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων, στους 10 Ομίλους του Πρωταθλήματος της περιόδου 2010 – 2011, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα ανέλθουν στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
2.- Ο υποβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Ο αριθμός των Σωματείων που θα υποβιβασθούν θα προσδιορισθεί κατά την κατάρτιση των Ομίλων.
3.- Ο προβιβασμός των ομάδων στην Δ΄ Εθνική καθορίζεται ως κάτωθι:
Στην Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία ανέρχονται για την περίοδο 2010 – 2011 οι Πρωταθλητές όλων των Ενώσεων (53), και οι Δευτεραθλητές των ιδρυτριών Ενώσεων (3).
Σύνολο Σωματείων που ανέρχονται : πενήντα έξι (56).
ΙΓ) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα: βάσει της Προκήρυξης και με την Δήλωση συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις – Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.
ΙΔ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιό της στα πλαίσια του Καταστατικού της .
ΙΕ) Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποίαν και συμπληρώνουν.

Δευτέρα, Ιουλίου 19

ΟΠΙΣΘΟΒΟΥΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Πολλά τα e-mail σας για την απαξίωση από μέρους μου, των μεταγραφών...
Δεν έχεις αναφέρει καμία, δεν έχεις κανένα μεταγραφικό σενάριο, μερικές από τις παρατηρήσεις σας...
Δηλαδή ρε παίδες, να αρχίσω και να σας αραδιάζω ονόματα, σενάρια και τελειωμένες μεταγραφές ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για την - υποτιθέμενη μεταγραφή τους??
όπως πριν από κάποιο διάστημα ένα κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο μπλογκ αλλά και σοβαρά και υποτίθεται επαγγελματικά μέσα, είχαν μεταγράψει τον Δάνδουλα στις Καρυές και στο πυργί όταν ο ίδιος δηλώνει ότι θα περιμένει έως και την 31η Αυγούστου, ή όπως χθες που ένα πολύ καλό όνομα είχε κλείσει σε πρωταγωνίστρια ομάδα και σήμερα, λίγες ώρες μετά, απλά είναι πολύ κοντά - και καλά- στη συγκεκριμένη ομάδα??

Απλά δε μπορώ να καταλάβω, πως, κάποιος που αποδεδειγμένα του αρέσει αυτό που κάνει( ενημέρωση μπλογκ κ.λ.π) παρασύρεται σε ''επαγγελματικούς' ρυθμούς και λάθη...


Λοιπόν δεν έχω να αναφέρω κάποια μεταγραφή ή κάποιο σενάριο του κώλου...
Θεωρώ απείρως χρησιμότερο να προχωρήσω κάποια στιγμή σε μία αξιολόγηση μεταγραφών και να ...εγείρω προβληματισμούς..

Για την ώρα ας απολάυσουμε το καλοκαίρι κι ας αφήσουμε αυτούς που έχουν μπει στο χορό ( ποδοσφαιριστές και παράγοντες) να χορέψουν...

Πάμε σε ένα ''καλοκαιρινό'' ποστ το οποίο έχει δημοσιευθεί, τρία χρόνια πριν, στο μπλογκ του γνωστού δημοσιογράφου του Στέλιου Μαρκάκη για να το ( όπως γράφει και εκείνος) ....
να το ελαφρύνουμε το πράγμα -να… σηκωθεί κιόλας (το ηθικό, βρε, τι άλλο;)

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα το έχετε κάπου ξανά-διαβάσει.....Ξανά-απολαύστε το
Καλή σας διασκέδαση....

Πωπο(πο), πωπο(πο), τι… (πω)ποστάκι είν’ αυτό!

δημοσιευμένο από τον : markakis

<span class=

Λοιπόν. Έχομε πολλά να πούμε για τα της περασμένης εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο. Σήμερα, με αφορμή ένα mail που μου ήρθε και ενόψει του αγώνα με την Τουρκία είπα να το αλαφρύνουμε το πράγμα -να… σηκωθεί κιόλας (το ηθικό, βρε, τι άλλο;)

Παραθέτω λοιπόν το κάτωθι πόνημα, το οποίο δεν ξέρω αν ανήκει σε κανονικό ποιητή –προσωπικώς, μου φέρνει σε κάτι από Μποστ.

(Α, το διόρθωσα και σε μερικά σημεία. Για λόγους σεμνότητος και ρίμας. Λόγους… του κώλου, κατά βάθος!)

Αν θέλετε, πάρτε το ποστ και ως «αντίπαλον δέος» εκείνου –από τα πρώτα ήταν- που αναφερόταν σε slang εκφράσεις για όσους έχουν προτίμηση στον αντρικό ομοφυλοφιλικό έρωτα και το οποίο είχε προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις (εκτός από άφθονο γέλιο…)

Πάμε, λοιπόν, κατ’ αρχήν στην… ωδή (με τον τίτλο της όπως τον βρήκα στο forum):

ΟΠΙΣΘΟΒΟΥΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

«Κώλοι πολλοί υπάρχουνε εις το ωραίον φύλλον,
με σχήματα διάφορα σε μέγεθος ποικίλον.

Κώλοι χοντροί, κώλοι λεπτοί, κώλοι απαλοί κι αφράτοι,
κώλοι σα ζύμη μαλακοί και κώλαροι τριζάτοι,

κώλοι σκληροί σαν πέτρινοι και άλλοι λαστιχένιοι,
κώλοι δροσάτοι, τροφαντοί και κώλοι μαραμένοι,

κώλοι μεγάλοι σαν βουνά και κώλοι μια χουφτίτσα,
κώλοι που ‘χουν κουνήματα και κάνουνε καπρίτσια

κώλοι σαν τάβλα επίπεδοι, κι άλλοι ψηλά βαλμένοι,
κώλοι σαν φράπες τουρλωτοί και κώλοι κρεμασμένοι,

κώλοι κομψοί, συμμετρικοί και περιποιημένοι
και κώλοι ασουλούπωτοι, “μπόγοι κακοδεμένοι”.

Κώλοι σαν τριαντάφυλλο και κώλοι σαν αχλάδι,
κώλοι που προκαλούν κλοτσιά κι άλλοι που θέλουν χάδι

Κώλοι σαν αλαβάστρινοι, που μοιάζουν με καθρέφτη
κώλοι που θέλουν φίλημα κι άλλοι που θέλουν νέφτι
κώλοι σπανοί, δασύτριχοι, κώλοι σαν κολλιτσίδες
και κώλοι που στενάζουνε από αιμορροΐδες.

Κώλοι ακριβοί, κώλοι φτηνοί, μονάχα δυο παράδες
και κώλοι που προσφέρονται εις τους (*λογοκρισία: φαντάζεστε, όμως, τι κάνει ρίμα εις –άδες)
κώλοι “τοιούτων”, ευτραφείς, μοσχοπουδραρισμένοι,
και κώλοι απλησίαστοι γιατ’ είναι λερωμένοι.

Κώλοι αριστουργήματα, όλο καλλιγραφία
και κώλοι σαν της μυλωνούς την ανορθογραφία.

Κώλοι που σε ζαλίζουνε σαν τους κρυφοκοιτάς
και που σε κάνουνε να λες…. “ή ταν ή επί τας”!

Κώλοι οπού το βλέμμα σου δεν ξεκολλά ευκόλως
που τους θωρείς όταν περνούν κι αναφωνείς: “Τι κώλος!”»


<span class=

<span class=
<span class=

<span class=

<span class=<span class=<span class=<span class=

<span class=

Σάββατο, Ιουλίου 17

Ρεπορτάζ Καλαμωτής..Αναφορά στον 8ο όμιλο από το periferiako ...


8ος Όμιλος:
Στον όμιλο με τις αθηναϊκές ομάδες, τρεις νησιώτικες θεωρούνται τουλάχιστον αμφίβολες. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχει βγει, όμως κατά πάσα πιθανότητα η κλήρωση θα γίνει χωρίς την παρουσία του Πολυκράτη Σάμου και της Αναγέννησης Γέρας, πρωταθλητών ΕΠΣ Σάμου και ΕΠΣ Λέσβου αντίστοιχα. Παράλληλα, λιγοστεύουν οι πιθανότητες για την Καλαμωτή Χίου, που επίσης προβληματίζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα και για την Πέρα Κλουμπ, που ψάχνει ακαδημίες !!!!!! και πρόεδρο, ενώ δεν ανησυχούν και πολύ στον Φωστήρα, όπου αργά ή πολύ αργά η λύση θα βρεθεί. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποκλείεται στις ομάδες του 8ου ομίλου να προστεθούν και η Αγία Παρασκευή με το Αιγάλεω.

Σε ειδική αναφορά στην Καλαμωτή, διαβάζουμε παρακάτω στο ίδιο site...

Καλαμωτή: Η ύστατη προσπάθεια Την ύστατη προσπάθεια κάνουν στην Καλαμωτή, ώστε να μπορέσει η ομάδα να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Δ" Εθνικής. Η διοίκηση του συλλόγου που χθες ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Γιάννη Θωμαϊδή στην τεχνική ηγεσία, προσπαθεί να μπορέσει να βρει τους πόρους ώστε να κατέβει η πρωταθλήτρια Χίου στην εθνική κατηγορία. Τα πράγματα φαίνονται πολύ δύσκολα, αφού μέχρι τώρα δεν έχει βρει την απαιτούμενη ανταπόκριση και οι πιθανότητες μη συμμετοχές της, καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό. Αυτό που καίει τους ανθρώπους της ομάδας, είναι το θέμα των μετακινήσεων (δεν πληρώνονται από την ΕΠΟ). Πέρσι δόθηκαν μόνο δυο μετακινήσεις, με χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας (κάτι που ουσιαστικά εξυπηρετεί τις ομάδες της Αθήνας). Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει βοήθεια σ αυτό το κομμάτι, τότε το όνειρο συμμετοχής φαίνεται ότι σβήνει.

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ: ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Δημήτρη Γαλάτουλα (αντιπροέδρου της Καλαμωτής) που τονίζει: "Να βάλουμε χρήματα σαν Διοικητικό Συμβούλιο, να πάει η ομάδα και να καταστραφούμε δεν υπάρχει περίπτωση! Έστω για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε ότι βάζουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει βοήθεια, τόσο από το χωριό , όσο και από το νησί. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το βλέπουμε!. Ο διοικητικός παράγοντας της Καλαμωτής επεσήμανε ότι έστω αν ήξεραν οι άνθρωποι της ομάδας, ότι θα καλυφθούν τα 2/3 των εκτός έδρας μετακινήσεων, θα μπορούσαν να κάνουν μια προσπάθεια για να κατέβει η ομάδα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος, που σίγουρα είναι το δυσκολότερο. Η βοήθεια σημαίνει σε πολλά πράγματα, ακόμα και στο θέμα των παικτών και δυστυχώς από τις υπόλοιπες ομάδες ούτε αυτό το βλέπουμε να έχουν την πρόθεση να μας βοηθήσουν!"

Προσλήψεις Ενωσιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ.ΧΙΟΥ

16/07/2010, 9:33:24

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν
στην Ε.Π.Σ.Χίου Ενωσιακοί Προπονητές απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δίπλωμα προπονητή UEFA B.
Υποβολή των αιτήσεων μέχρι 16 Αυγούστου 2010 στην Ε.Π.Σ.Χίου.
Για κάθε άλλη λεπτομέρεια να απευθύνεστε στη γραμματεία.

Προσοχή, να μην ξεχάσετε οι υποψήφιοι τα UEFA βήτα σας...

Παρασκευή, Ιουλίου 16

Βρέθηκε η μπάλα...


update:
Τελικά από ότι φαίνεται, η μαμά ΕΠΟ ήταν εκείνη που είχε χάσει τη μπάλα και εκείνη που δίνει τη ''γραμμή'' κάνοντας και την πλέον ''διευκόλυνση'' στις ομάδες...
Αντιγράφω από το ''periferiako.com...

Μικροί και φέτος οι 89άρηδες!
Του Δημήτρη Θεοδώρου

Μέσα στις πολλές και μεγάλες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σωματεία για να μπορέσουν να σταθούν στο πρωτάθλημα της Δ" Εθνικής, σημειώθηκε πριν από λίγο μία θετική εξέλιξη. Στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, η ΕΠΟ αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τους γεννηθέντες μετά την 1-1-1989 σαν μικρούς. Μάλιστα, στην προκήρυξη που θα αποσταλεί προς όλα τα σωματεία, θα υπάρχει η σχετική συμπληρωματική διάταξη που θα αναφέρει ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για εφέτος. Με λίγα λόγια, τη σεζόν 2011-12 σαν μικροί θα λογίζονται οι γεννηθέντες μετά την 1-1-1991! Από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις συμμετοχών θα υποβάλλονται μέχρι τις 6 Αυγούστου, χωρίς παράταση, ενώ το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου.

********************************************************************************

Πριν από λίγες μέρες σε αυτό ΕΔΩ το ποστ είχα πει ότι η ΕΠΣΧ ( ή η ΕΠΟ γιατί πιθανότατα έχω χάσει και εγώ τη μπάλα ) είχε μάλλον χάσει τη μπάλα σχετικά με τις ηλικίες και τα όρια. Τελικά δεν άργησε και πολύ να βρεθεί η μπαλίτσα...

Την ''φούσκωσαν''* και λίγο και να' την καμαρωτή καμαρωτή...

(*)

Όπου ''φούσκωμα'' η διευκρίνηση στην διευκρίνηση ( Ω!! Διευκρίνηση) ...
''ότι ειδικά μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011''

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

16/07/2010, 9:32:27

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 15/07/2010,
σας γνωρίζουμε ότι ειδικά μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011 ποδοσφαιριστές κάτω των 21 θα λογίζονται
γεννηθέντες από 01/01/1989.
Για την περίοδο 2011 - 2012 θα ισχύει γεννηθέντες 01/01/1991.
eps-xiou.gr/

Πέμπτη, Ιουλίου 15

Δεν πληρώνω, Δεν πληρώνω...

http://www.thessaliko-theatre.gr/img/11-2008/Barcode1.jpg

Οι δύο λέξεις που αποτελούν το τίτλο του σημερινού ποστ κυριαρχούν στα μηνύματα σας, τις τελευταίες μέρες, τα οποία όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, ως περιεχόμενο και θέμα έχουν το ''κλείσιμο'' γνωστής αθλητικής ιστοσελίδας ο ιδιοκτήτης της οποίας αποφάσισε να ''προσφέρει'' τη δουλειά του με οικονομικό αντάλλαγμα...


Προσωπικά μπορώ να σας μεταφέρω αμέτρητους διαλόγους που έχουν καταγραφεί στο νετ σχετικά με το θέμα ''συνδρομή'' σε αθλητικές και άλλες σελίδες όμως θεωρώ άσκοπο κάτι τέτοιο αφού τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα είναι εντελώς υποκειμενικά....

Του λόγου μου, η συνδρομή με βρίσκει σύμφωνο σε κάποιες (ελάχιστες είναι η αλήθεια) περιπτώσεις...
Ένα παράδειγμα ? θα πληρώσω αγόγγυστα συνδρομή σε μια ιστοσελίδα που θα μου παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες, οι οποίες απαιτούν ψάξιμο και χρόνο για να βρεθούν κυρίως αν αυτές τις πληροφορίες τις αξιοποιώ ή τις χρησιμοποιώ ....

Στη περίπτωση μας, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που ονομάζω εγώ ''εργαλεία'' και προσωπικά δεν θα την χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτρέπω και εσάς που διαβάζετε τώρα, να κάνετε το ίδιο...

Θεωρώ επίσης άσκοπο να σας μεταφέρω το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έλαβα, αλλά επιγραμματικά κάποιες κόπιες και επεξηγήσεις άλλων συνδρομητικών,( όπως...Ποιός ο λόγος να γίνω συνδρομητής του ταδε. Τί μου παρέχει;
Για ποιό λόγο το SUVLAKI.COM είναι συνδρομητικό...
τις οποίες από ότι κατάλαβα, πολλοί φίλοι θα ήθελαν να έβλεπαν και στο περί ου ο λόγος... το μπάνερ του οποίου όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχει ήδη ξεκρεμαστεί από το μπλογκ αφού πάγια αρχή μου είναι να μην διαφημίζω ''επαγγελματίες'' από οποιονδήποτε χώρο κι αν προέρχονται....
Και μπορεί να πάρω απάντηση -παρατήρηση για το επαγγελματίας, αλλά για μένα τέτοιος χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε παίρνει έστω και ένα σεντς στο διαδίκτυο κι ας φωνάζει για απλή κάλυψη εξόδων κ.λ.π
Και ο ερασιτέχνης, ψαράς και ο κυνηγός, κάνει αυτό που του αρέσει και το πληρώνει από τη τσέπη του...
Για αυτό λέγεται ερασιτέχνης ( Εραστής της Τέχνης) και όχι επαγγελματίας...


Τέλος σας αποστέλλω ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο ChiosGoals όπου μπορείτε να στέλνετε προς δημοσίευση ότι εσείς χαρακτηρίζετε ως είδηση με την υποχρέωση φιλτραρίσματος και δημοσίευσης από μέρους μου.

υ.γ1
Χρωστάω... πιθανές μεταγραφές και σενάρια, αξιολογήσεις μεταγραφών, ενημέρωση για το μέλλον του μπλογκ και ....στοίχημα..
Υπομονή....:)

ΥΓ2
Κάθε μέρα και καλύτερο το OMIROSKALLIMASIAS ....άμα γουστάρεις αυτό που κάνεις....

Δευτέρα, Ιουλίου 12

Απολογούμαι στα παιδιά της Καλαμωτής για την καθυστέρηση της δημοσίευσης ...
Ακολουθεί η επιστολή - δελτίο τύπου που μου έστειλαν πριν δύο μέρες ( ανεβαίνει αυτούσια, όπως μου ζήτησαν)....

Χίος 12/07/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ με την παρούσα επιστολή – Δελτίο Τύπου, θέλει να σας ενημερώνει ότι:

Το πλήρωμα του ποδοσφαιρικού χρόνου έφτασε... Η ποδοσφαιρική κλεψύδρα άδειασε και δύο από τα κοσμήματα του αθλήματος, αποφάσισαν να κρεμάσουν τα παπούτσια του και να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση.

Ο λόγος για τούς Σαραντινό Ευάγγελο και Διακογιωργάκη Θεοδόσιο ο πρώτος λόγω σοβαρού προβλήματος στο πόδι και μετά από εγχείριση που έκανε για την αποκατάσταση του, αποχωρεί από τους αγωνιστικούς χώρους, ενώ ο δεύτερος λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και λόγω ηλικίας πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του στην ομάδα που αγάπησε. Και οι δύο φεύγουν σαν Πρωταθλητές και αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς που τους είχαμε στην οικογένεια της ΑΕ. Καλαμωτής.

Άκη και Θεοδόση σας ευχαριστούμε Όχι μόνο για όσα συναισθανθήκαμε στην ομάδα της Καλαμωτής, αλλά για όσα μας προσφέρατε με την συνολική παρουσία σου στα γήπεδα της Χίου. Σας ευχαριστούμε και να ξέρετε ότι σε αυτήν την ομάδα θα έχετε πάντα μια θέση από όποιο πόστο εσείς θελήσετε.

Επίσης η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε την ποδοσφαιρική του καριέρα με την ομάδα της Καλαμωτής μένει ελεύθερος από την ομάδα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο λόγος για τον Μιχάλη Μονιό, έναν από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά αισθανόμαστε τυχεροί που τον είχαμε τόσα χρόνια στην οικογένεια της Καλαμωτής.

Ο παίκτης , αλλά κυρίως ο άνθρωπος Μιχάλης Μονιός θα είναι μεγάλη απώλεια για την ομάδα μας που δύσκολα θα αντικατασταθεί

Μιχάλη, η πόρτα της ΑΕ.Καλαμωτής είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα.

Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όποια απόφαση και να πάρεις

Επίσης η ΑΕ.ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ σας ενημερώνει ότι ο Στέφανος Μουλάκης έμεινε ελεύθερος από την ομάδα μας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποχωρήσει αφού η Διοίκηση κρίνοντας την προσφορά του στην ομάδα που υπερασπίστηκε με υπερβάλλων ζήλο και ευσυνειδησία την χρονιά που μας πέρασε ευελπιστεί σε μια περαιτέρω συνεργασία μαζί του και για τον επόμενο χρόνο. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή τύχη στην οποιαδήποτε επιλογή του.

Για το Δ.Σ. της Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος ΜαυροθέρηςΤρίτη, Ιουλίου 6

1η Σεμπτέμβρη το κύπελο, 18 το πρωτάθλημα...


Η φωτογραφία στο τέλος του ποστ, νομίζω δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις για το πού ήμουν όλες αυτές τις μέρες αλλά και γιατί από εκεί που βρισκόμουν, μου ήταν ΑΔΥΝΑΤΟ να μπω και να γράψω το οτιδήποτε :)

Λοιπόν, οι μέρες οι καλοκαιρινές περνούν γρήγορα δυστυχώς και όλοι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας μας, με ευτυχισμένους όσους καταφέρνουν να προβληματίζονται δε, για εκείνα που έρχονται, αλλά να απολαμβάνουν την κάθε μέρα τους, έχοντας αυτούς τους προβληματισμούς ''δίπλα'' τους και όχι συνεχώς μπροστά τους...

Φιλοσοφία τέλος και πάμε στα δικά μας, αν και αυτά τα δικά μας δηλαδή, δεν μένουν στην απ' έξω των προβληματισμών αφού όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και τις μεταγραφές, ( θα μπω σε ρυθμούς και θα σας μεταφέρω ότι μαθαίνω σχετικά) δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια το αλισβερίσι των προηγούμενων καλοκαιριών...
Ουδέν κακόν βέβαια....

Από σήμερα έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της τοπικής μας ΕΠΣ η προκήρυξη των νέων πρωταθλημάτων
Ας δούμε τα βασικά σημεία της...

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για την Α΄ - Β΄ Κατηγορία η 18η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Σαββάτο.
Όλα τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι 06 Αυγούστου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. γραπτή δήλωση.

Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος στα γραφεία της Ε.Π.Σ στις 09/08/2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Στο γηπεδούχο σωματείο ανατίθεται η οικονομική διαχείριση του αγώνα. Σε περίπτωση που θα έχει εισιτήριο απαραιτήτως πρέπει να φροντίζει τα
εισιτήρια να είναι θεωρημένα από την Δ.Ο.Υ. Χίου κανονικά, και ότι άλλο προβλέπεται δηλαδή στο τέλος του αγώνα να αποδώσει στην Δ.Ο.Υ Χίου το
Φ.Π.Α. υπέρ των σωμάτων ασφαλείας, το προβλεπόμενο ποσοστό στο Στάδιο και ότι άλλο προβλέπεται.

Μάλιστα... τα κατάφερε τελικά μια χαρά ο μλκς ή οι μλκς που έκαναν θέμα με τα εισιτήρια στα μπαράζ...
Εν τω μεταξύ αυτό το υπέρ των σωμάτων ασφαλείας, φανερώνει και τη ''φρεσκάδα'' του νόμου, δεν είναι?/...από πότε έχει να πατήσει στο γήπεδο ''Σώμα ασφαλείας'' ωρέ αδέρφια??? )


ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής με συμπληρωματική Προκήρυξη θα καθορίσουμε τον προβιβασμό και υποβιβασμό κατά Κατηγορία.

Εδώ πρακτικά μας λένε ότι << Κύριοι, δεν ξέρουμε αν τελικά οι ομάδες που συμμετείχαν στα περσινά πρωταθλήματα, θα το κάνουν και φέτος>>...
Ίδωμεν..

- Στην Α΄ και Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται υποχρεωτικά 2 ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών γεννηθέντες την 1/1/1990, δηλαδή θα αρχίζουν δύο ( 2 ) και θα τελειώνουν δύο ( 2 ).

Εδώ χάσαμε τη μπάλα....
Πέρσι, οι μικροί που υποχρεωτικά αγωνίζονταν στην ενδεκάδα ήταν 2 κάτω των 20 και γεννηθέντες το 1989..οκ?
Οκ..
Φέτος λέει αποφασίστηκε να αγωνίζονται 2 κάτω των 21 κάτι που λογικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτοί που ήταν γεννημένοι το 89 και αγωνίζονταν πέρσι, θα μπορούν και φέτος να αγωνίζονται ως ''μικροί'' αφού το όριο ΑΝΕΒΗΚΕ... Αμ δε...Δύο λέει κάτω των 21 αλλά γεννηθέντες το 1990 !!!
Ολλλ ράιτ και οκ μαζί....

Επίσης στην Α΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται γεννηθέντες πριν 01/01/1975 μέχρι δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστές άνω των
( τριάντα πέντε ) 35 ετών και στην Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται όχι περισσότεροι από τρεις ( 3 ) ποδοσφαιριστές πάνω από 35 ετών

Εδώ είχαμε αλλαγή στη Β' και έναν 35αρη παραπάνω στην ενδεκάδα..

Οι αγώνες κυπέλλου τώρα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Κυπέλλου μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία της Ε.Π.Σ.Χίου στις 09/08/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ. Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη.

Η προκήρυξη ολόκληρη ....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α΄ - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 - 2011

06/07/2010, 13:14:28


Η Ε.Π.Σ.Χίου έχοντας υπόψη:
- Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει
- Το καταστατικό της
- Τον Κ.Α.Π
- Την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χίου
- Την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ Χίου


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες Πρωταθλημάτων Α΄ - Β΄ Κατηγορίας για την περίοδο 2010 - 2011.
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση μεταξύ της Ε.Π.Σ. Χίου και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό.
Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για την Α΄ - Β΄ Κατηγορία η 18η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Σαββάτο.
Όλα τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι 06 Αυγούστου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. γραπτή δήλωση
συμμετοχής (έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ.) καθώς επίσης και παραχωρητήριο γηπέδου, δεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους της
προκήρυξης και η οποία θα συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης της Ε.Π.Σ. του ποσού των 40,00 ευρώ για την Α΄ Κατηγορία, 25,00 ευρώ για την Β΄ Κατηγορία.

Σωματεία που δεν έχουν ιδιόκτητο γήπεδο έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν δύο γήπεδα , στα οποία θα αγωνίζονται, όπως ορίζει
ο Κ.Α.Π. με το πρόγραμμα και βεβαίωση του γηπέδου ότι του επιτρέπει να αγωνίζονται σε αυτό. Αν δεν υπάρχει βεβαίωση η Ε.Π.Σ.
θα ορίζει όπου υπάρχει ευχέρεια τους αγώνες του.
Όλα τα Σωματεία της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε πλαστικό τάπητα ή φυσικό χόρτο και όχι σε ξηρό γήπεδο.
Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπεύθυνο:
-Για παραλείψεις αντικανονικότητας του γηπέδου
-Για την καθαριότητα των αποδυτηρίων
-Για παρουσία ιατρού, η οποία είναι και δεσμευτική για το γηπεδούχο Σωματείο.
Το πρόγραμμα των αγώνων καταρτίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος που είναι και η μόνη αρμόδιος. Για τροποποίηση του προγράμματος
η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τα διαγωνιζόμενα Σωματεία τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα, για δε αλλαγή ώρας 24 ώρες πριν από την έναρξη.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει από την Επιτροπή Πρωταθλήματος στα γραφεία της Ε.Π.Σ στις 09/08/2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00.
Η άδεια για την τέλεση των αγώνων θα εκδίδεται από την Ε.Π.Σ Χίου (Ν.3207/03). Για κάθε αγώνα το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπόχρεο να φροντίσει
για την παρουσία ιατρού στον αγώνα και για το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης ιατρού το σωματείο είναι υποχρεωμένο
να ειδοποιήσει την Ε.Π.Σ. Χίου δύο ημέρες πριν τον αγώνα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Στο γηπεδούχο σωματείο ανατίθεται η οικονομική διαχείριση του αγώνα. Σε περίπτωση που θα έχει εισιτήριο απαραιτήτως πρέπει να φροντίζει τα
εισιτήρια να είναι θεωρημένα από την Δ.Ο.Υ. Χίου κανονικά, και ότι άλλο προβλέπεται δηλαδή στο τέλος του αγώνα να αποδώσει στην Δ.Ο.Υ Χίου το
Φ.Π.Α. υπέρ των σωμάτων ασφαλείας, το προβλεπόμενο ποσοστό στο Στάδιο και ότι άλλο προβλέπεται.
Επίσης τα έξοδα διαιτησίας, την αποζημίωση του ιατρού του αγώνα, των παρατηρητών και κ.τ.λ. θα καταβάλει ο γηπεδούχος. Το ενεργητικό και
παθητικό του αγώνα ανήκει στο γηπεδούχο σωματείο.
Η Ε.Π.Σ. Χίου δεν έχει καμία ευθύνη στην οικονομική διαχείριση του αγώνα.
Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τα σωματεία.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Για κάθε αγώνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Ε.Π.Σ.Χίου το όργανο διαιτησίας είναι τριμελές. Συνέρχεται
κάθε Πέμπτη ώρα 12:00 και ορίζει τους διαιτητές και βοηθούς των αγώνων από τον πίνακα των εν ενεργεία διαιτητών. Σε περίπτωση
που υπάρχει αποχή των διαιτητών ή απουσία διαιτητή ή διαιτητών από αγώνα που να μην υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αγώνων
του προγράμματος, το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει φιλάθλους σαν διαιτητές και επόπτες για την διεξαγωγή των
αγώνων κάνοντας χρήση του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.
Στον πρωταθλητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο και 18 μετάλλια. Σε σωματείο που δεν θα τιμωρηθεί θα δοθεί κύπελλο Ήθους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, εκτός αυτών που υποβάλλονται από την παράγραφο 2α του άρθρου 23 του Κ.Α.Π
( παράβολο ποσού 50,00 ευρώ ) ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενστάσεων το παράβολο δεν θα επιστρέφετε στην ομάδα που δικαιώνετε.
Ο Πρωταθλητής της Α΄κατηγορίας δικαιούται να λάβει μέρος σε αγώνες ως ορίζει η Ε.Π.Ο.
Η γηπεδούχος ομάδα έχει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων για πρόληψη και καταστολή των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα κα
ι διεγείρουν το φίλαθλο κοινό. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει την υποχρέωση να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια της γηπεδούχου ομάδας.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ και Β΄ Τοπική Κατηγορία έχουν όσα Σωματεία δηλώσουν συμμετοχή.
FAIR PLAY ( ευ αγωνίζεσθε )
Στην Α΄ κατηγορία όπως και πέρσι θα εφαρμοστεί το fair play. Η πρώτη ομάδα θα λάβει δωροεπιταγή και τιμητική πλακέτα.
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής με συμπληρωματική Προκήρυξη θα καθορίσουμε τον προβιβασμό και υποβιβασμό κατά Κατηγορία.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
- Για καθετί που δεν προβλέπει η προκήρυξη θα γίνεται εφαρμογή του Κ.Α.Π.
- Καθετί που δεν προβλέπεται υπό του παρόντος και του Κ.Α.Π ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ Χίου.
- Οι αγώνες των πρωταθλημάτων δύναται να γίνονται στα Στάδια που διαθέτουν ηλεκτροφωτισμό. Ο γηπεδούχος θα καταβάλλει τα έξοδα της κατανάλωσης του ρεύματος.
- Στην Α΄ και Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται υποχρεωτικά 2 ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών γεννηθέντες την 1/1/1990, δηλαδή θα αρχίζουν δύο ( 2 ) και θα τελειώνουν δύο ( 2 ).
Επίσης στην Α΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται γεννηθέντες πριν 01/01/1975 μέχρι δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστές άνω των
( τριάντα πέντε ) 35 ετών και στην Β΄ Κατηγορία θα αγωνίζονται όχι περισσότεροι από τρεις ( 3 ) ποδοσφαιριστές πάνω από 35 ετών.
Στην περίπτωση που θα αγωνίζονται περισσότεροι και υποβληθεί ένσταση για αντικανονική συμμετοχή η ομάδα θα χάνει τον αγώνα και όλα
όσα προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. ( ΆΡΘΡΟ 23 ) όπως ακριβώς γίνεται και για τους δυο μικρούς.
Αν δεν εφαρμοστούν τα παραπάνω ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να το αναγράψει και να κλείσει το Φύλλο Αγώνος και παράλληλα να ειδοποιήσει
και τον παρατηρητή του αγώνος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στην έκθεσή του.
- Κάθε σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ή στο Κύπελλο θα πρέπει να δηλώσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου του.
- Δικαίωμα παρουσίας στον πάγκο κάθε ομάδος έχει ο Προπονητής, ο Βοηθός Προπονητού, ο Ιατρός της ομάδος εάν υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους.
- Σωματείο που δεν θα έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της θα της απονεμηθεί Κύπελλο ήθους και χρηματικό έπαθλο ( χίλια ευρώ ) 1.000,00€.
Δύο Σωματεία ένα της Α΄ Κατηγορίας και ένα της Β΄ Κατηγορίας που θα χρησιμοποιήσουν το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας σε όλη τη σεζόν θα απονεμηθεί Κύπελλο
και χρηματικό έπαθλο ( χίλια ευρώ ) 1.000,00 €.
Γίνετε μνεία ότι:
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Χίου σύμφωνα με το πνεύμα της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας
τους Κανονισμούς και το Καταστατικό.
Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο για να αγωνιστεί στην Α΄ Κατηγορία ένα Σωματείο θα πρέπει να συμμετέχει την προηγούμενη περίοδο σε ένα Πρωτάθλημα Υποδομής.

Με τιμή
Για το Δ.Σ της ΕΠΣ Χίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

http://s3.amazonaws.com/picable/2009/06/21/1082519_Mykonos-new-tshirt_620.jpg